Torah - یهودیان ایرانی

درخت زندگی
درخت زندگی
Go to content
موعدیم
موعدیم
توضیح
هلاخا
مفطیر
هفطارا
توراه و لیست

Yom HaShoah
16
YOM hazikaron
17
Yom haatzmaut
18
روز ربى معير بعلنث
19
پسخ شنى
20
لَگ به عومر
21
ربى شيمعون بريوخاى
22
یوم یروشلیم
23
آماده سازی شاووعوت
24
**
روز 1 شاووعوت
25
**
روز 2 شاووعوت
26
**
روز 2 شاووعوت شبات
27
        هفدهم ماه تموز
28آماده سازى براى 9 روز نُيى
29نهم او
30
موعدیم
توضیح
هلاخا
مفطیر
هفطارا
توراه و لیست
*
31*
32
*


15 AV
33ایام سلیحوت
34آماده سازی روش هشانا
35
*

**
36
*

*
37تعنیت گدلیا
38آماده سازی کیپور
39شب يوم كيپور
40


**
41*
42يوم كيپور نعيلا
43آماده سازی سوکوت
44


**
45


**
46
47
48
49
50


**
51
52آماده سازی هوشناربا
5354


**
55


**
56
موعدیم
توضیح
هلاخا
مفطیر
هفطارا
توراه و لیست
آماده سازی خنوكا
57
58
59
60
61
62
63
روز 7 خنوكا
64
  روش خودش 7خنوكا
65
66*
شبات اول خنوكا
67


**
شبات دوم خنوكا
68
اَيام شوواويم
69
تعنیت دهم طوت
70
آماده سازی ایلانوت
71
جشن ایلانوت
72
تولد و رحلت مشه ربنو
73


**
شبات شقالیم
74


**
75
آماده سازی پوریم
76
تعنیت پوریم
77
78


**
شبات پارا
79*
شبات ماحارا خودش
80


*
81
82


*
*
83
*


شبات

*


هودالا


جهت خواندن و فهم درست توراه نیاز هست که در زمان مناسب پارشای مخصوص آن قسمت خوانده شود
 بطور واضح  در ۲۰ صفحه ی اول کتاب توراه شفاف در مورد زمان  پاراشای ها و اعیا و موعدها توضیح داده شده است
شما باید به تقویم عبری برای این منظورمراجعه کنید و هماهنگ با  توراه و ربانیم و تمام کنیسه ها ی دنیا  همراه باشید

پیشنهاد ما جهت آسان شدن این مساله نصب اپیلیکشن های  تقویم عبری میباشد تا در زمان مقرر پاراشای همان زمان و موعد خوانده شود


توراه کاشر بصورت دستنویس کامل می باشد و از تقریبا ۳۵۰۰ سال پیش و بطور هماهنگ در تمام جهان  بر روی روی پوست حیوان کاشر نوشته شده و تابحال ادامه دارد

  عبادات روزانه یهودیان ۳ بار  در روز انجام میشود  صبح شخریت   ظهر مینخا  شب عربیت
Arvit -  Mincha - Shacharit
POWERED  BY   derakhte-zendegi.com
+1 8182310173
ارتباط روابط عمومی
بخش فنی‌
+49 1788908346
Back to content