آماده سازی کیپور - یهودیان ایرانی

درخت زندگی
درخت زندگی
Go to content
آمادگی برای روز بزرگ کیپور
,آمادگی برای روز بزرگ کیپور rabbai shahram shirazi
00:00
Halacha Yomi by rabbi Baalness 9-12-21. Hilchot Yom Kippu
00:00
Halacha Yomi by rabbi Baalness 9-13-21. Hilchot Yom Kippur
00:00
rabbai Joseph Melamed_Heaazino- Moaed,Shabbat,and Yom Ha kippour. In Farsi.
00:00
آمادگى قبل از يوم كيپور
00:00
اهمیت روز کیپور هاراو زرین کام
00:00
ترتیب قرائت تورا صبح کیپور
00:00
ترتیب مراسم شب كيپور
00:00
ترتيب ويدوى در مينحاى آدينه روز كيپور
00:00
تشووا بر گناهان ندانسته
00:00
تعنيت كيپور
00:00
دلجويى از دوستانش در آدينه روز كيپور
00:00
رسم كَپِر
00:00
روز کیپور و تشووا rabbai lavian
00:00
روشن كردن شمع در آدينه روز كيپور
00:00
قدرت روز کیپور ‼️‼️هاراو بنیامین پاکنهاد
00:00
قوانین روز کیپور هاراو یهودا گرامی
00:00
قوانين ورسومات ده روز توبه
00:00
قيصور شولحان عاروخ
00:00
کدامیک از تفیلاهای کیپور شما را بیشتر به هیجان میاورد Rabbi shlomo Hakakian
00:00
کیپور هاراو دكتر يونا حمامى لاله زار
00:00
کیپور
00:00
ممنوعيت هاى شبانه روز كيپور
00:00
هاراو بعلنث يوم كيپور
00:00
هاراو دكتر يونا حمامى لاله زار وظيفه خاص هر فرد -يصور شولحان عاروخ
00:00
هاراو زرین کام. ارزش و درجه کیپور
00:00
00:00
00:00
POWERED  BY   derakhte-zendegi.com
+1 8182310173
ارتباط روابط عمومی
بخش فنی‌
+49 1788908346
Back to content