بلاق - یهودیان ایرانی

درخت زندگی
درخت زندگی
Go to content
پاراشاى بالاق פרשת בלק Parashat Balak
 1. صدای تورا صدای جاویدان parashat balak
00:00
 2. KHAKHAM MELAMED پاراشای بالاق
00:00
 3. Weekly Parsha by Rabbi Baalness پاراشای بالاق
00:00
 4. DR Houshang NAGI پاراشای بالاق
00:00
 5. RABBI SHLOMO HAKAKIAN پاراشای بالاق
00:00
 6. پاراشای بالاق طبق تفسیر اوور هخییم هقادوش هاراو زرین کام
00:00
 7. ربای لاویان پاراشای بالاق
00:00
 8. هاراو داوید زرگری پاراشای بالاق
00:00
 9. پاراشای هفته هاراو بنیامین پاکنهاد
00:00
00:00
00:00

پاراشاى بالاق هفطارا  פרשת בלק

پاراشاى بالاق داراى 104 پاسوق (קד) مطابق با 👈סימן ״מנוח״

همچنين اين پاراشا داراى  1455 كلمه و 5357 حرف ميباشد

هفطارا بالاق
چهلمین هفطارا
میخا 5/6 – 6/8
اگر پاراشای حوقَت، دوتایی باشد، این هفطارا خوانده می شود
میخا ششمین ناوی از گروه دوازده پیامبران فرعی يیسرائل، از شهر مورِشت در یِهودا بود که در دوران سلطنت سه پادشاه آن – یوتام، آحاز و حِزقیا (3170 تا 3220 عبری) در یِروشالَییم، ملت يیسرائل ساکن یهودا و شومرون را ره می نمود. او با شیوه و سبکی همانند یشَعیا، به ابراز نگرانی از نزول اخلاق و ایمان در میان قوم يیسرائل می پردازد و درباره نجات نهایی یروشالییم و دوران ظهور ماشیَح نوید می دهد.
وی گزیده تمام قوانین و دستورهای تورا را سه اصل می داند که قوم يیسرائل با رعایت آن در حقیقت، تمام فرمانها و احکام تورا را جای آورده اند. این اصول عبارتند از:
1. رعایت انصاف و عدالت کامل در همه زندگی
2. شیفته رحم، شفقت و مهربانی به یکدیگر بودن
3. تواضع، فروتنی و دوری از هر کبر، غرور و خودپسندی
این سه اصل که از دید میخا، پایه و اساس تمام آیین يیسرائل را می سازد، آخرین آیه و حسن ختام برای هفطارای بالاق است. اشاره وی به
بالاق و بیلعام در هفطارای بالاق، همانندی آن را با پاراشای بالاق که شرح کارهای بالاق و بیلعام است، می نماید
PDF 1 2 3 4  نشریات مربوط
POWERED  BY   derakhte-zendegi.com
+1 8182310173
ارتباط روابط عمومی
بخش فنی‌
+49 1788908346
Back to content