بهعلو تخا - یهودیان ایرانی

درخت زندگی
درخت زندگی
Go to content
شمعدان هفت شاخه_ هاراو یهودا گرامی
00:00
صدای تورا صدای جاویدان
00:00
DR-Houshang-Naghi_پاراشا بهعلوتخا
00:00
Rabbai Joseph Melamed parasha Behalotecha
00:00
1 پاراشا_بهعلوتخا_בהעלותך_قسمت_اول_روشن_کردن_منورا_شمعد
00:00
2 پاراشا_بهعلوتخا_בהעלותך_قسمت_دوم_روشن_کردن_منورا_شمع
00:00
3 پاراشا_بهعلوتخا_בהעלותך_قسمت_سوم_درخواست_غذای_گوشتی
00:00
4 2 پاراشا_بهعلوتخا_בהעלותך_قسمت_چهارم_2_هشم_به_آنها_گوشت
00:00
4 پاراشا_بهعلوتخا_בהעלותך_قسمت_چهارم_1_هشم_به_آنها_گوشت1
00:00
5 پاراشا_بهعلوتخا_בהעלותך_قسمت_پنجم_برس_گرفتن_مریام_نبی_ا
00:00
Parashat_Beha_alotcha_with_Rashi_in_Fars_MP3_2943594_uVidBot
00:00
هاراو زرین کام
00:00
خاخام مشه شیرازی
00:00
هاراو بنیامین پاکنهاد
00:00
ربای بنیامین لاوییان
00:00
ربای شهرام شیرازی
00:00
00:00
00:00

   پاراشا  بهعلوتخا  هفطارا

پاراشا بهعلوتخا یا به زبان  عبری בְּהַעֲלֹתְךָ  به معنای "وقتی قدم می گذاری" ، یازدهمین کلمه و اولین کلمه متمایز در پاراشا است که سی
و ششمین قسمت هفتگی در چرخه تورات خوانی یهودی سالانه و سومین کتاب در سفر بمیدبار است. این پاراشا از منوراه درباره خیمه مقدس میشکان ، تقدیس لاویان ، موعد پسخ دوم ، همچنین در رابطه با ابر و آتش ییسرائل ها ، شوفارهای نقره ، نحوه حرکت ییسرائل ها در سفرها ، شکایت های بنی ییسرائل و چگونگی عملکرد میریام و اهرون و از مشه ربنو و... این پاراشا شامل اعداد 8: 1–12: 16 است. که از 7،055 حرف عبری ، 1840 کلمه عبری ، 136 آیه و 240 سطر در طومار تورات تشکیل شده است.

پاراشاى بهعلوتخا داراى 136 (קלו) پاسوق  مطابق با סימן  ״ מהללא-ל  ״  ...

✅ پاراشاى بهعلوتخا داراى 3 فرمان امر و 2 فرمان نهى

انجام مراسم پسح شنى در 14 ايار
خوردن سبزى تلخ و مصا با قربانى پسح شنى
نواختن شيپور در بيت هميقداش در زمان تقديم قربانى و اعلام جنگها

نواهى:👇
منع باقى آوردن از گوشت قربان پسح شنى تا صبح 15 ايار
2)منع شكستن استخوانهاى قربان پسح شنى

پاراشا بهعلوتخا פרשת בהעלתך

زِخَریا: 14/2 – 17/2 و 10/3 و 7/4

زِخَریا از یهودیانی بود که پس از آزادی یِروشالَییم از چنگ فرمانروایی بابِل، در سال 3387 عبری به فرمان کوروش هَخامَنِشی از بابل به آنجا بازگشت. 17 سال پس از آن، در سال 3404 عبری یا دومین سال سلطنت داریوش هخامنشی، زخریا پیامبری و ارشاد قوم ایسرائل در یروشالییم را آغاز کرد.
وی و ناوی حَگَی از واپسین پیامبرانی بودند که برای بازسازی مجدد بِت هَمیقداش، ملت را رهنمون می ساختند. پیام هر دو، تشویق ملت ایسرائل که تازه از بابل به یروشالییم بازگشته بودند، به بازسازی بت همیقداش بود. آسیبهای جسمی و روحی ناشی از اسارت در بابل، حملات پیاپی و نفوذ منفی همسایگان ایسرائل بر این کشورها و اهالی آن، چنان ناامیدی و بی ایمانی ملت را برانگیخته بود که تنها تشویق و نویدهای آسمانی قادر به بازگرداندن و زنده کردن ایمان آنها به نظر می رسید. در چنین روزهایی، زخریا پسر برخیا همراه حگی به ارشاد و نویدهای امیدوار کننده قوم ایسرائل پرداخته، آنان را به بازسازی سریعتر بت همیقداش وامی داشتند.
این بخش از نبوتهای زخریا، شرح تشویقها و میانجی گری هایش بین زِروبابِل – فرماندار یِهودا و یِهوشوعَ کُهَن گادول (کاهن اعظم) بر سر بازسازی بت همیقداش است.
رویای زخریا از شمعدان هفت شاخه طلایی در بت همیقداش، مشروع در متن این هفطارا و فرمان الهی مبنی بر افروختن شمعدان هفت شاخه طلایی (مِنورا) توسط اَهَرون هَکُهن در پاراشای بِهَعَلوتخا، تشابه این هفطارا و پاراشایش را می نماید.
POWERED  BY   derakhte-zendegi.com
+1 8182310173
ارتباط روابط عمومی
بخش فنی‌
+49 1788908346
Back to content